Prenájom RYBÁRSKEJ MARINGOTKY


S platnosťou od 28.2.2024 až do odvolania

pozastavujeme z dôvodu stúpajúcej vodnej hladiny

štrkoviska prenájom RYBÁRSKEJ MARINGOTKY !


Pre členov a hostí rybárskej spoločnosti na prenájom: RYBÁRSKA MARINGOTKA:

na 24 hod. cena prenájmu: 50,00 EUR

Kapacita osôb na spanie: 4 osoby.

Počas užívania je nájomca povinný dbať o čistotu a v prípade spôsobenia škody uhradiť prenajímateľovi všetky náklady spojené s jej odstránením. Po ukončení prenájmu musí byť obytná bunka v stave v akom bola prevzatá

Kontakt na prenájom: Andrea Očenášová Rybárstvo Slnečnica, tel.:  0908 583 106, správkyňa rybárskej maringotky.