PREVÁDZKOVÝ PORIADOK platný od 01.01.2024

 

 ČLENOVIA

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

platný pre členov,

krátkodobých členov, žiakov združených v krúžku

 mladých rybárov pri rybárskej spoločnosti a

ŠTUDENTOV platný od 01.01.2024

 

Preambula

Rybárska spoločnosť Komjatice (ďalej len „rybárska spoločnosť“) je povinná starať sa o zveľaďovanie revíru č. 1. Štrkovisko Komjatice a v revíru č. 2. Staré štrkovisko Komjatice, ktoré jej boli pridelené rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR ako ostatné vodné plochy v osobitnom režime. Rybárska spoločnosť plní úlohy dané jej stanovami, týmto prevádzkovým poriadkom a vyplývajúce z rozhodnutia Rady Rybárskej spoločnosti Komjatice. Súčasťou prevádzkového poriadku je Etický kódex a Manuál kontroly kontrolórov rybárskej spoločnosti zverejnený na webovom sídle rybárskej spoločnosti www.naryby-komjatice.sk.Výkon rybárskeho práva, členovia, krátkodobý členovia, žiaci a študenti rybárskej spoločnosti (ďalej aj ako „loviaci“ alebo „loviaci rybár“) sa riadia týmto prevádzkovým poriadkom.

Čl. I. Ochrana rýb

1. Zakazuje sa:
a) loviť ryby v čase individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb a v čase zákazu lovu rýb, o ktorom rozhodla Rada rybárskej spoločnosti.
b) privlastňovať si ryby hájené, ryby nedosahujúce najmenšiu a prekračujúce najväčšiu povolenú lovnú mieru a nad povolené množstvo a počet.
c) používať na lov výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby, loviť ryby pod ladom, loviť ich na šnúry a podsekávaním udicou, do rúk alebo ôk.
d) používať na lov rýb elektrický prúd (s výnimkou hospodárskeho a kontrolného odlovu poverenými osobami), omamné látky, lapadlá, vrše, siete a čereňe s väčšou plochou ako je 1x1 m, a používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb.
e) loviť ryby na miestach kde sa nazhromaždili pri mimoriadnych situáciách. Mimoriadnu situáciu vyhlasuje Rada rybárskej spoločnosti Komjatice.
f) loviť na viac ako dve udice (prút bez navijaku tzv. bič sa považuje za udicu).

g) pri love na ťažko a plávanú loviť na viac ako jeden nadväzec na jednej udici, tento nadväzec môže byť opatrený iba jednoháčikom. Lov sumca na živú, mŕtvu rybku, selet alebo nadáje je povolený na jeden nadväzec a najviac na jeden trojháčik. Lov sumca na pelety je povolený iba s jedným jednoháčikom a jedným nadväzcom.

h) lov rýb na trojháčiky, okrem lovu sumca a lovu dravých rýb na prívlač. Pri love dravých rýb (sumec, zubáč, šťuka, ostriež) na prívlač je povolené použiť na jednej udici iba 1 ks trojháčika alebo 1 ks dvojháčika alebo 1 ks jednoháčika, nie však ich kombináciu (na vláčenej nástrahe je povolený iba jeden kus háčika).

i) loviť na živú alebo mŕtvu rybku alebo časť rybky tzv. selet od 1. januára do 30. apríla príslušného roka a loviť prívlačou od 1. februára do 30. apríla príslušného roka.

j) pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu s viac ako s jednou nástrahou.
k) loviť v čase od zotmenia do rozvidnenia bez osvetlenia miesta nastražených udíc. Svetlo musí byť viditeľné zo všetkých prístupových strán. Svietiace signálky alebo tyčinky (chemické svetlo) sa nepovažujú za osvetlenie miesta nastražených udíc.

l) lov rýb v noci za pomoci svetla (osvetlovanie rýb pod hladinou umelým svetlom, používanie chemického svetla ako nástrahy apod.). Osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov rýb pomocou svetla.

m) označovať lovné miesto inak ako tyčovou bójou.
n) loviť na znečistenom mieste.
o) pustiť späť do vody použitú nástrahovú rybku.
p) čistiť ulovené ryby pri vode a znečisťovať životné prostredie.
r) vyhradzovať si miesto lovu akýmkoľvek spôsobom.

s) opravovať, prepisovať, mazať, obťahovať alebo inak upravovať záznam o privlastnených úlovkoch v povolení na lov rýb, v sumáre a prehľade o úlovkoch.

t) jazdiť s motorovým vozidlom po poľnohospodárskych pozemkoch.

u) loviť žiakom do 15 r. na prívlač.

v) lov rýb z plavidiel účelovo vyrobených alebo určených na iné aktivity ako je rybolov. Zákaz lovu platí najmä z plavidiel: windsurfingová doska, paddleboard, standupboard, nafukovacích vakov, plávajúcich dosiek, nafukovacích matracov (nafukovačiek).

w) krátkodobým členom loviť ryby v revíry č. 2. Staré Štrkovisko Komjatice.

Rada rybárskej spoločnosti môže rozhodnúť kedy a na ktoré osoby sa zákazy v Čl. I. bod 1. nevzťahujú.

Čl. II. Čas ochrany, hájenie a kategórie rýb

1. V čase individuálnej ochrany rýb alebo v čase hájenia nie je povolené loviť:
a) od 1. februára do 30. apríla príslušného roka Šťuku severnú a Zubáča veľkoústeho. V mesiaci január je povolené loviť Šťuku severnú a Zubáča veľkoústeho výhradne na prívlač, a to v režime CHYŤ A PUSŤ !

b) Ryby ulovené v čase ich ochrany, hájenia alebo ktoré nedosahujú minimálnu alebo prekračujú najväčšiu povolenú lovnú mieru, je loviaci člen, krátkodobý člen, žiak a študent povinný s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť do vody, a to i vtedy ak sú akokoľvek poranené. Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia a poškodenia, loviaci je povinný prestrihnúť vlasec alebo lanko a rybu pustiť do vody i s háčikom.

c) Dobu hájenia rýb určuje Rada rybárskej spoločnosti.

2. Pre zabezpečenie činnosti výkonu rybárskeho práva sa v tomto prevádzkovom poriadku pre členov krátkodobých členov, žiakov a študentov určujú dve kategórie rýb:

Kategória 1: hospodársky cenené ryby, medzi ktoré patria: Kapor rybničný, Šťuka severná, Zubáč veľkoústy,

Kategória 2: ostatné ryby, medzi ktoré patria: Amur biely, Tolstolobik biely, Sumec západný, Belička európska, Červenica ostrobruchá, Karas striebristý, Ostriež zelenkavý, Pleskáč vysoký, Pstruh dúhový, Lieň sliznatý, Plotica červenooká, Slnečnica pestrá, Úhor európsky, Jalec hlavatý, Jalec maloústy. 

3. Pstruh dúhový je od 1. januára do ďalšieho napustenia v jesenných mesiacoch príslušného kalendárneho roka pri privlastnení hodnotený ako ostatná ryba.

4. Celoročne sú v revíroch rybárskej spoločnosti chránené živočíchy: Ropucha zelená, Ropucha bradavičnatá, Rosnička zelená, Skokan zelený, Skokan hnedý.

Čl. III. Denný čas lovu rýb a ich lovné miery

1. V revíry č. 1 Štrkovisko Komjatice je povolený lov rýb NON-STOP.

2. V revíry č. 2 Staré štrkovisko Komjatice, časť Nové bagrovisko je povolené loviť ryby od 1.1. do 31.5. a od 1.9. do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Od 1.6. do 31.8. príslušného kalendárneho roka platí v časti Nové bagrovisko všeobecný zákaz lovu rýb !

3. V revíry č. 2 Staré štrkovisko Komjatice, časť Staré bagrovisko je povolené loviť ryby NON-STOP.

4. Revír č. 2 Staré štrkovisko Komjatice, časť Nové bagrovisko a časť Staré bagrovisko je celoročne v režime CHYŤ A PUSŤ !

5. V revíry č. 2 Staré štrkovisko Komjatice sa zakazuje lov na živú, mŕtvu rybku alebo jej časti - selet, okrem cieleného lovu sumca. Pri love sumca je nie je povolené použiť živú alebo mŕtvu rybku menšiu ako 20 cm. Nie je povolené loviť sumca na selet z rýb.

6. Člen, krátkodobý člen, žiak a študent rybárskej spoločnosti si môže privlastniť iba ryby, ktoré dosahujú minimálnu a neprekračujú najväčšiu povolenú lovnú mieru uvedenú v tejto tabuľke:

DRUH RYBY

NAJMENŠIA POVOLENÁ LOVNÁ MIERA

NAJVÄČŠIA POVOLENÁ LOVNÁ MIERA

POVOLENÉ MAXIMÁLNE  PRIVLASTNIŤ V JEDNOM DNI

Amur biely

60 cm

100 cm

5 kg

Kapor rybničný

40 cm

65 cm

2 ks

Lieň sliznatý

25 cm

40 cm 

CHYŤ A PUSŤ !

Šťuka severná

60 cm

80 cm 

2 ks

Tolstolobik biely

50 cm

 

5 kg

Úhor európsky

50 cm

 

5 kg

Zubáč veľkoústy

50 cm

80 cm 

2 ks

Jeseter veľký

-

-

CHYŤ A PUSŤ !

Sumec západný

-

150 cm

5 kg

7. Jeseter veľký sa loví výhradne spôsobom CHYŤ A PUSŤ, a nie je povolené si ho privlastniť !

Čl. IV. Množstvo a počet privlastnených úlovkov a ich evidencia

1. Loviaci člen a krátkodobý člen si v jednom dni môže privlastniť:

a) najviac 2 (dva) kusy hospodársky cenených rýb,

b) množstvo (váha) ostatných druhov rýb, ktoré si je možné členom privlastniť v jednom dni je najviac 5 kg.

c) denný lov sa končí:

- privlastnením si druhého kusu z hospodársky cenených rýb, alebo

- privlastnením si ostatných rýb nad 5 kg. 

2. Ak si člen alebo krátkodobý člen pred privlastnením ostatných rýb nad 5 kg privlastnil jednu hospodársky cennú rybu, túto si ponecháva a denný lov končí.

3. Privlastnenie Kapra rybničného, Šťuky severnej, Zubáča veľkoústeho, Amura bieleho a Sumca západného zapisuje člen, krátkodobý člen, žiak a študent do Záznamu povolenia na lov rýb, v ktorom uvedie hodinu, dátum, číslo revíru, druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť.

4. Privlastnenie hospodársky cenených rýb, Amura bieleho a Sumca západného je povinný člen, krátkodobý člen, žiak a študent zapísať do prehľadu o úlovkoch (povolenia na lov rýb) ešte pred ďalším nahodením udice.

5. Privlastnenie Pstruha dúhového je člen, krátkodobý člen, žiak a študent povinný zapísať do záznamu povolenia na lov rýb ešte pred ďalším nahodením udice, to platí v čase od jeho napustenia v jesenných mesiacoch do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, a to tak, že vyplní riadok záznamu povolenia na lov rýb v stĺpci dátum, čas ulovenia, druh ryby a počet. Čas napustenia, pravidlá jeho lovu a podmienky privlastnenia v jesenných mesiacoch oznamuje Rada rybárskej spoločnosti na tabuliach v revíry č.1.

6. Ostatné ryby z kategórie 2. okrem Amura bieleho a Sumca západného loviaci člen, krátkodobý člen, žiak a študent zapisuje po prerušení alebo skončení lovu.

7. Nezapísanie privlastnenej si ryby podľa bodu 3 až 6 sa považuje za privlastnenie si ryby bez povolenia na lov rýb.

Čl. V. Žiaci vo veku od 6 do 15 rokov a študenti od 15 do 26 rokov

1. Žiaci vo veku od 6 do 15 rokov združení v Krúžku mladých rybárov pri rybárskej spoločnosti môžu loviť ryby s platným povolením na lov rýb vydaným rybárskou spoločnosťou iba s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku a vždy v sprievode plnoletej osoby znalej prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti.

2. Loviaci žiak si môže v jednom dni privlastniť najviac 3 kg rýb. V tomto privlastnenom úlovku môžu byť ostatné ryby z kategórie 2. a 1 (jeden) kus hospodársky cenenej ryby. Po privlastnení si akéhokoľvek druhu ryby nad 3 kg alebo po privlastnení si 1 (jedného kusu) hospodársky cennej ryby sa denný lov žiaka končí. Ostatné ryby z kategórie 2. ulovené pred privlastnením si hospodársky cennej ryby si môže žiak ponechať. Žiaci si môžu na jedno ročné povolenie na lov rýb privlastniť za obdobie kalendárneho roka najviac 10 ks hospodársky cenených rýb (kapor, šťuka, zubáč alebo ich kombináciu) avšak z tohto počtu najviac 3 ks dravých rýb (zubáč, šťuka). Po privlastnení si 10 ks hospodársky cenených rýb nie je možné na toto povolenie ďalej loviť ryby.

3. Študenti vo veku od 15 do 26 rokov združení v Klube mladých rybárov pri rybárskej spoločnosti môžu loviť ryby s platným povolením na lov rýb vydaným rybárskou spoločnosťou na dve udice a loviť spôsobom na prívlač. Za študenta sa považuje osoba, ktorá je študentom strednej alebo vysokej školy denného štúdia a pri žiadosti o vydanie študentského povolenia na lov rýb predloží potvrdenie o návšteve školy v príslušnom školskom alebo akademickom roku. Oprávnení na vydanie študentského povolenia na lov rýb sú výhradne žiaci, ktorí boli v predchádzajúcich dvoch rokoch od nároku na vydanie študentského povolenia, členmi Krúžku mladých rybárov pri rybárskej spoločnosti. Pre vydanie študentského povolenia na lov rýb je žiadateľ povinný predložiť Rade rybárskej spoločnosti žiadosť o vydanie študentského povolenia, potvrdenie o návšteve školy a fotografiu. Vydávanie študentských povolení na lov rýb schvaľuje Rada rybárskej spoločnosti.

4. Loviaci študent si môže v jednom dni privlastniť najviac 3 kg rýb. V tomto privlastnenom úlovku môžu byť ostatné ryby z kategórie 2. a 1 (jeden) kus hospodársky cenenej ryby. Po privlastnení si akéhokoľvek druhu ryby nad 3 kg alebo po privlastnení si 1 (jedného kusu) hospodársky cennej ryby sa denný lov študenta končí. Ostatné ryby z kategórie 2. ulovené pred privlastnením si hospodársky cennej ryby si môže študent ponechať. Študenti si môžu na jedno ročné povolenie na lov rýb privlastniť za obdobie kalendárneho roka najviac 10 ks hospodársky cenených rýb (kapor, šťuka, zubáč alebo ich kombináciu) avšak z tohto počtu najviac 3 ks dravých rýb (zubáč, šťuka). Po privlastnení si 10 ks hospodársky cenených rýb nie je možné na toto povolenie ďalej loviť ryby

5. Deti do 6 rokov môžu v mesiacoch jún, júl a august loviť bez povolenia na lov rýb na 1 prút - iba bič bez navijaka, v sprievode plnoletej osoby znalej prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti. Privlastniť si môžu iba ostatné ryby z kategórie 2. (červenica, belica, slnečnica apod.) do maximálnej váhy 1 kg všetkých ulovených rýb spolu.

6. Rybárska spoločnosť v kalendárom roku organizuje Krúžok mladých rybárov od 7 do 15 rokov (ďalej len „krúžok“). Pre vydanie povolenia na lov rýb pre žiaka na ďalší kalendárny rok je povinný tento absolvovať minimálne 4 x stretnutia krúžku mladých rybárov v príslušnom roku, kedy mu bolo povolenie na lov rýb vydané. Organizácia Krúžku mladých rybárov sa riadi oznámeniami vedúceho krúžku alebo povereného zástupcu.

7. Rybárska spoločnosť v kalendárom roku organizuje Klub mladých rybárov od 15 do 26 rokov (ďalej len „klub“). Pre vydanie povolenia na lov rýb pre študenta na ďalší kalendárny rok je povinný tento absolvovať minimálne 4 x stretnutia klubu mladých rybárov v príslušnom roku, kedy mu bolo povolenie na lov rýb vydané. Organizácia Klubu mladých rybárov sa riadi oznámeniami vedúceho klubu alebo povereného zástupcu.

Čl. VI. Dodržiavanie vzdialenosti pri love rýb, vyvážaní a zanášanie návnad a nástrah,

súčasti povinnej výbavy

1. Pri love sú loviaci členovia, krátkodobý členovia a žiaci povinní dodržiavať medzi sebou vzdialenosť min. 3 m, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou sú loviaci rybári povinní dodržiavať min. vzdialenosť 20 m, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

2. Pri vyvážaní, nahadzovaní a kŕmení je loviaci rybár povinný dodržiavať maximálnu vzdialenosť povolenú pre vyvážanie, nahadzovanie a kŕmenie, ktorá je vyznačená na informačnej tabuly v revíry č. 1. na mape revíru červenou čiarou.

3. Povinná výbava loviaceho člena, krátkodobého člena, žiaka a študenta rybárskej spoločnosti sa skladá z týchto súčastí:

a) dezinfekčný prostriedok na ošetrenie povrchových rán ulovených rýb,
b) mierka na zistenie dĺžky ulovenej ryby,
c) uvoľňovač háčikov (tzv. peán alebo iné),
d) sieťka s kruhmi na prechovávanie úlovkov alebo iné štandardné zariadenie (šetrný sak na ryby apod.)
e) podberák dĺžkou ramena alebo jeho priemeru min. 60 cm, pri love dravých rýb je možné podberák nahradiť vylovovacími kliešťami,
f) komerčne predávaná váha umožňujúca šetrné váženie rýb,

g) komerčne predávaná rybárska vanička alebo kolíska na odháčkovanie ulovenej ryby z nenasiakavého materiálu, s výškou bočníc min. 20 cm, s vnútorným rozmerom najmenej 100 x 50 cm. Výplň vaničky musí byť polstrovaná molitanom, pružnou penou alebo nafukovacia, s minimálnou hrúbkou bočníc a spodného matraca 3 cm.

4. Pri love dravých rýb prívlačou je povolené rybársku kolísku alebo vaničku nahradiť jednoduchou komerčne predávanou podložkou na odháčkovanie ulovenej ryby, s rozmerom najmenej 100 x 50 cm.

5. Pred uložením ulovenej ryby je loviaci povinný kolísku, vaničku alebo podložku vždy navlhčiť vodou !

6. Výnimku z povinnosti mať a používať pri love rýb povinnú výbavu máju deti do 6 rokov, ktoré lovia ryby podľa Čl. V. ods. 3. tohto Prevádzkového poriadku.

7. Súčasti povinnej výbavy je loviaci povinný mať pripravené pred zahájením lovu rýb (pred nahodením udice), počas trvania lovu rýb, a je povinný ich pri manipulácii s ulovenou rybou primerane použiť vždy tak, aby v maximálnej možnej miere zabránil poraneniu ulovenej ryby.

Čl. VII. Lov rýb

1. Loviť a privlastňovať si ryby môžu len členovia, krátkodobý členovia, žiaci a študenti rybárskej spoločnosti, ktorý sú súčasne držiteľmi platného povolenia na lov rýb vydaného Rybárskou spoločnosťou Komjatice. Na jedno povolenie na lov rýb vydané pre príslušný kalendárny rok si môže loviaci člen alebo krátkodobí člen privlastniť najviac 20 ks hospodársky cenených rýb a z tohto počtu najviac 6 ks dravých rýb (šťuka, zubáč). Po privlastnení si 20 ks hospodársky cenených rýb nie je možné na toto povolenie ďalej loviť ryby.
2. Povolenie na lov rýb a členský preukaz sú doklady neprenosné na inú osobu a sú majetkom rybárskej spoločnosti. Rada rybárskej spoločnosti určuje podrobnosti o vzhľade a druhoch vydávaných povolení na lov rýb.
3. Pri love rýb musí mať loviaci člen, krátkodobý člen, žiak a študent udice vždy na dohľad.
4. Pri love z člna nie je povolené loviť ryby na iné udice ako tie, ktoré má loviaci rybár v člne.
5. Používanie sonaru počas lovu rýb je povolené.
6. Vyvážanie nástrah pomocou člna alebo zavážacej elektrickej loďky je povolené. Pri vyvážaní nástrah a vábení sumca vábničkou je loviaci povinný zachovávať maximálnu ohľaduplnosť voči všetkým rybárom.
7. Člen, žiak a študent združený v rybárskej spoločnosti je povinný najneskôr do 15. januára nasledujúceho roka odovzdať povolenie na lov rýb a vyplnený prehľad o úlovkoch za predchádzajúci kalendárny rok. Vyplnený prehľad o úlovkoch sa odovzdáva na miestach vyhlásených Radou rybárskej spoločnosti, ale najmä v sídle rybárskej spoločnosti na adrese Dolná č. 12, Komjatice. Pre tieto účely je v sídle spoločnosti inštalovaná označená schránka s voľným prístupom.
8. Zmeny alebo aktuálne obmedzenia v revíry upravujú rozhodnutia Rady rybárskej spoločnosti uvedené na informačných tabuliach, ktoré majú prednosť pred znením tohto prevádzkového poriadku.
9. S udicou opatrenou s háčikom môže manipulovať (nahadzovať, vyťahovať, zasekávať apod.) len člen, krátkodobý člen, žiak alebo študent rybárskej spoločnosti, ktorý je držiteľom platného povolenia na lov rýb.

Čl. VIII. Povinnosti členov, žiakov a študentov

1. Loviaci člen sa rybárskym kontrolórom spoločnosti preukazuje platným povolením na lov rýb, ktorého súčasť tvorí prehľad o úlovkoch a členský preukaz s fotografiou. Loviaci člen je povinný mať uvedené doklady počas lovu pri sebe.

2. Krátkodobý člen sa rybárskym kontrolórom spoločnosti preukazuje platným povolením na lov rýb, ktorého súčasť tvorí prehľad o úlovkoch. Loviaci krátkodobý člen je povinný mať uvedený doklad počas lovu pri sebe. Potvrdenie svojej totožnosti môže krátkodobý člen preukázať občianskym preukazom alebo iným doklad preukazujúcim totožnosť.

3. Loviaci žiak a študent sa rybárskym kontrolórom spoločnosti preukazuje platným povolením na lov rýb, ktoré je opatrené fotografiou loviaceho, a ktorého súčasť tvorí prehľad o úlovkoch. Loviaci žiak a študent je povinný mať uvedený doklad počas lovu pri sebe.

4. Vydaním povolenia na lov rýb bol žiak súčasne prijatý do Krúžku mladých rybárov pri rybárskej spoločnosti a pre vydanie povolenia na ďalší kalendárny rok je povinný absolvovať minimálne 4 x stretnutia krúžku v roku, kedy mu bolo povolenie na lov rýb vydané.

5. Vydaním povolenia na lov rýb bol študent súčasne prijatý do Klubu mladých rybárov pri rybárskej spoločnosti a pre vydanie povolenia na ďalší kalendárny rok je povinný absolvovať minimálne 4 x stretnutia klubu v roku, kedy mu bolo povolenie na lov rýb vydané.

6. Člen, krátkodobý člen, žiak a študent rybárskej spoločnosti je povinný odniesť so sebou všetky odpadky z miesta lovu a odpad spracovať alebo uložiť v súlade so zákonom o odpadoch mimo revírov rybárskej spoločnosti !

7. Členovia, krátkodobí členovia, žiaci a študenti sú povinní dodržiavať rybársku etiku, pod ktorou sa rozumie: súbor pravidiel správania sa všeobecne akceptovaný medzi rybármi. Súčasťou rybárskej etiky je najmä: dôstojné správanie sa k iným rybárom a osobám v revíry, úcta k rybám, živočíchom a prírode, nekonfliktné správanie sa pri love rýb, odmietanie zlého úmyslu a poškodzovania iných, odmietanie obmedzovania svojich práv, tolerancia a dodržiavanie práv iných rybárov apod.

Čl. IX. Kontrolóri rybárskej spoločnosti

1. Kontrolu členov, krátkodobých členov, žiakov a študentov v revíry vykonávajú rybárski kontrolóri.

2. Výkon kontroly na lovnom mieste a v priestoroch rybárskeho revíru vykonávajú rybárski kontrolóri podľa Manuálu kontroly rybárskych kontrolórov. Pred výkonom kontroly je kontrolór povinný mať na viditeľnom mieste odznak rybárskeho kontrolóra a na vyžiadanie predložiť preukaz kontrolóra rybárskej spoločnosti. Výkon kontroly začína pozdravom a oznámením: „Rybárska kontrola, predložte Vaše doklady na lov rýb“. Predložené doklady, členský preukaz, povolenie na lov rýb zadržiava kontrolór počas celého výkonu kontroly u seba. Kontrolór dôkladne overí pravosť dokladov a oprávnenie loviaceho loviť ryby v revíroch spoločnosti. Kontrolór overí oprávnenie a správnosť spôsobu lovu rýb, najmä overením nástrahy, počtu udíc a ich umiestnením. Za účelom vykonania dôslednej kontroly nahodenej udice môže požiadať kontrolovaného o vytiahnutie udice a nástrahy z vody. Kontrolór vždy overí povinnú výbavu loviaceho rybára. Kontrolór si vyžiada od loviaceho informácie o ulovených rybách a porovná ich so zápisom v predložených dokladoch. Súčasne overí prítomnosť ulovených rýb v prechovávacom zariadení. V prípade nezrovnalostí so zápisom hodnôt, ulovené ryby premeria. Ak loviaci uvedie, že si neprivlastnil žiadne ryby, túto skutočnosť overí kontrolór fyzickým prehliadnutím miesta lovu, rybárskeho príslušenstva a v prípade podozrenia (po súhlase loviaceho) aj prehliadkou motorového vozidla (karavan a iné) loviaceho rybára. Držiteľ povolenia/rybár je povinný strpieť a uposlúchnuť pokyny kontrolóra. V prípade závažného porušenia Prevádzkového poriadku kontrolór ukončí výkon kontroly zápisom do povolenia na lov rýb, kde uvedie do riadku: dátum, číslo preukazu kontrolóra, zápis: „kontrola – zadržanie povolenia “ a podpis. Pri zadržaní povolenia kontrolór o jeho zadržaní stručne informuje loviaceho rybára a uvedie dôvod zadržania. O zadržaní povolenia následne vyhotoví na predpísanom tlačive zápis o okolnostiach pri ktorom bolo povolenie na lov rýb zadržané. Na záver vyzve loviaceho na podpis tlačiva, ktorým loviaci potvrdzuje, že sa oboznámil s dôvodom zadržania povolenia na lov rýb. Kontrolór ukončí výkon kontroly bez zistenia porušenia Prevádzkového poriadku zápisom do povolenia na lov rýb, kde uvedie do riadku: dátum, číslo preukazu kontrolóra, zápis: „kontrola bez závad“ a podpis. Oznámením: „Rybárska kontrola skončená “ a pozdravom opúšťa miesto kontroly.

3. Kontrolór pri zistení menej závažného porušenia prevádzkového poriadku zapíše porušenie v predloženom povolení na lov rýb v časti na to určenej. Opakované menej závažné porušenia prevádzkového poriadku zapísané podľa tohto bodu prejednáva na podnet rybárskeho kontrolóra Disciplinárna komisia rybárskej spoločnosti.

4. Držiteľ povolenia na lov rýb je povinný na výzvu rybárskeho kontrolóra  predložiť a preukázať najmä:
a) platné povolenie na lov rýb vydané rybárskou spoločnosťou,
b) členský preukaz, ktorého číslo je uvedené v povolení na lov rýb,

c) pripravenú povinnú výbavu loviaceho rybára podľa Čl. VI, ods. 3. tohto prevádzkového poriadku.

5. Rybársky kontrolór môže v priebehu kontroly ulovených rýb úlovok premerať a zvážiť. Priebeh kontroly dokumentovať aj vhodným zariadením na záznam zvuku či obrazu.

6. Na požiadanie rybárskeho kontrolóra je kontrolovaný povinný sprístupniť ku kontrole zameranej na privlastnenie si úlovkov všetky predmety, v ktorých by ulovené ryby mohli byť uložené (stany, vedrá, sieťky, atď.) Kontrolovaný je súčasne povinný riadiť sa pokynmi a príkazmi rybárskeho kontrolóra a strpieť všetky jeho úkony.

7. Vzor záznamu o kontrole schváli na návrh disciplinárnej komisie Rada rybárskej spoločnosti.

Čl. X. Hmotná zainteresovanosť členov spoločnosti a krátkodobé členstvo

1. Člen, ktorý aktívne spolupracuje pri organizovaní rybárskych podujatí alebo inak vypomáha pri činnosti v rybárskej spoločnosti, môže požiadať o vydanie hosťovacieho povolenia na lov rýb pre svojho hosťa. O vydaní takéhoto povolenia na lov rýb rozhoduje Rada rybárskej spoločnosti.

2. Členský príspevok na príslušný kalendárny rok je stanovený podľa hospodárskych výsledkov rybárskej spoločnosti a trhových cien rýb. Každý člen po uhradení členského príspevku obdrží celoročné povolenie na lov rýb na jeden kalendárny rok. Ak člen spoločnosti po ulovení maximálneho množstva rýb na jedno povolenie požiada o ďalšie povolenie na lov rýb na príslušný kalendárny rok, toto mu bude vydané po zaplatení ďalšieho členského príspevku v príslušnom kalendárnom roku zvýšeného o 50 %. Člen rybárskej spoločnosti môže jednom kalendárnom roku obdržať najviac dve povolenia na lov rýb.

3. Člen rybárskej spoločnosti môže v odôvodnených prípadoch požiadať Radu rybárskej spoločnosti o prerušenie práva loviť ryby a po súhlasnom stanovisku Rady rybárskej spoločnosti mu môže byť členstvo udržané za poplatok 30 EUR na obdobie jedného kalendárneho roka, a to aj opakovane. Pri udržaní členstva a práva loviť ryby sa povolenie na lov rýb žiadateľovi do rúk nevydáva.

4. Z vážnych dôvodov, ťažkej životnej situácie, v prípade vzdania sa členstva a v prípade úmrtia člena rybárskej spoločnosti môže jeho rodinný príslušník / príbuzný požiadať Radu rybárskej spoločnosti o pridelenie členstva. Členov do rybárskej spoločnosti prijíma Rada rybárskej spoločnosti na základe písomnej žiadosti.

5. Krátkodobé členstvo v rybárskej spoločnosti sa prideľuje na obdobie jedného kalendárneho roka, s platnosťou od dátumu zaplatenia členského príspevku a nie je možné si vynucovať jeho predĺženie v nasledujúcom roku. Počet krátkodobých členov na obdobie jedného roka určuje Rada rybárskej spoločnosti podľa hospodárskych výsledkov rybárskej spoločnosti a podľa počtu vydaných členských povolení tak, aby bola obsadenosť revírov primeraná ich rozlohe.

Čl. XI. Používanie rybárskych člnov, vyvážacích lodiek, karavanov, autokaravanov, obytných prívesov a automobilov upravených na bývanie

1. Rybárske člny sú plavidlá na prepravu osôb a môžu sa používať tak, aby nebránili výkonu rybárskeho práva na vode a pri kotvení. Je zakázané v revíroch rybárskej spoločnosti používať motorové člny a skútre na prepravu osôb poháňané ropnými produktmi, chemicky alebo elektricky (batérie a akumulátory). Na pohon člna je povolené používať iba vlastnú silu - veslá. Rybárske člny vyrobené z plechu, laminátu alebo dreva kotvené v rybárskom revíry musia byť očíslované identifikačným číslom, ktoré prideľuje rybársky hospodár pri vydávaní povolenia na lov rýb. Pridelenie identifikačného čísla člna a jeho registrácia je spoplatnené sumou 10,- EUR na jeden kalendárny rok a uhrádza sa zvyčajne pri vydávaní povolenia na lov rýb alebo pri registrácii v priebehu roka.

2. Identifikačné číslo na loďke musí byť jasne viditeľné vo veľkosti min. 25 cm (na tmavom podklade biele číslice, na bielom podklade červené alebo čierne). 

3. Používanie vyvážacích lodiek s diaľkovým ovládaním na vyvážanie nástrah a návnad s elektrickým pohonom je povolené a nevyžaduje žiadnu registráciu. Pri zavážaní nástrah a návnad vyvážacou loďkou s diaľkovým ovládaním je loviaci rybár povinný dodržiavať maximálnu vzdialenosť povolenú pre vyvážanie, nahadzovanie a kŕmenie, ktorá je vyznačená na mape revíru č. 1. červenou čiarou.

4. Vjazd a používanie karavanov, autokaravanov, obytných prívesov a automobilov upravených na bývanie (ďalej len „karavany“) do areálu revírov rybárskej spoločnosti sa povoľuje iba a výhradne členom rybárskej spoločnosti s členským preukazom. Krátkodobým členom vjazd karavanom do revírov rybárskej spoločnosti nie je povolený.

5. Karavany členov podliehajú registrácii v Zozname karavanov rybárskej spoločnosti, ktorá sa zvyčajne vykonáva pri vydávaní celoročných povolení na lov rýb alebo podľa potreby v sídle rybárskej spoločnosti, a to na osobu člena (meno a priezvisko, číslo členského preukazu). Karavan môžu v revíry spoločnosti využívať iba osoby, na ktoré bol karavan registrovaný. Na jeden karavan je možné registrovať najviac štyri osoby z radov členov rybárskej spoločnosti. Karavany nie je povolené prenajímať, požičiavať alebo inak poskytovať hosťom alebo krátkodobým členom rybárskej spoločnosti. Porušenie zákazu sa považuje za porušenie rybárskej etiky a môže mať za následok disciplinárne stíhanie. 

6. Používateľ karavanu, člen rybárskej spoločnosti, je povinný pri prerušení alebo po skončení lovu rýb karavan z miesta lovu odtiahnuť. Pre dočasné parkovanie karavanu pri prerušení alebo po skončení lovu rýb budú vyhradené v areáli rybárskeho revíru spevnené a označené parkovacie plochy. Každý používateľ karavanu, člen rybárskej spoločnosti, je vždy povinný parkovať alebo používať karavan tak, aby neprekážal iným rybárom pri love rýb, najmä pri umiestnení udíc, nahadzovaní, parkovaní iných automobilov a karavanov apod.   

Čl. XII. Udržiavanie poriadku

1. Rybárska spoločnosť Komjatice má revír č. 1 a 2. v prenájme od obce Komjatice, kde sa v zmluve o prenájme zaviazala udržiavať v rybárskych revíroch poriadok a čistotu. Z uvedeného dôvodu sa zakazuje:
a) klásť otvorené ohne v areáli štrkoviska a na všetkých ostrovoch

b) stanovať, bivakovať, budovať prístrešky na všetkých ostrovoch,

c) krátkodobým členom vjazd karavanom, autokaravanom, obytným automobilom a automobilom upraveným na bývanie do revírov rybárskej spoločnosti,
d) nechávať odpad na mieste lovu a v areáli revírov rybárskej spoločnosti a chytať na znečistenom mieste.

2. Stanovať alebo bivakovať môže loviaci člen, krátkodobý člen, žiak a študent s vydaným platným povolením na lov rýb iba v obvode štrkoviska (na brehu).

3. Loviaci môže pre prípravu jedál použiť v areáli štrkoviska gril s kovovým ohniskom umiestneným nad zemou a to tak, aby založený oheň nepoškodil okolitú zeleň.

Čl. XIII. Ostatné náležitosti

1. Finančné náležitosti (členské príspevky, poplatky, pokuty a iné súvisiace s výkonom rybárstva) je člen rybárskej spoločnosti povinný uhradiť najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto vznikli, ak nie je rozhodnutím Rady rybárskej spoločnosti určené inak. Člen je povinný uhradiť členský príspevok, ktorým je poplatok za vydanie povolenia na lov rýb pre príslušný kalendárny rok najneskôr do 31. marca toho roka, pre ktorý vydanie povolenia na lov rýb žiada. V opačnom prípade členstvo v rybárskej spoločnosti zanikne rozhodnutím Rady rybárskej spoločnosti dňom v ňom určeným, a to aj keď sa člen o tomto rozhodnutí nedozvedel. Uvedené sa primerane vzťahuje na krátkodobých členov, žiakov a študentov, s prihliadnutím na dátum vydania ročného alebo celoročného povolenia na lov rýb.

2. Člen rybárskej spoločnosti, ktorý zistí a preukáže porušovanie povinností iného člena alebo krátkodobého člena pri love rýb, obdrží na základe rozhodnutia Rady rybárskej spoločnosti povolenie na lov rýb na ďalší kalendárny rok zdarma.

3. Každý člen spoločnosti, krátkodobý člen, žiak a študent loviaci v revíroch rybárskej spoločnosti je povinný riadiť sa § 33 ods. 1 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, stanovami rybárskej spoločnosti a týmto prevádzkovým poriadkom.

4. Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti sa uskutočňuje zvyčajne v každý prvý piatok v mesiaci, a to o 18:00 h. v kancelárii spoločnosti. Rada rybárskej spoločnosti môže zasadnúť podľa potreby aj inokedy.

5. Vyhradiť lovné miesto môže iba Rada rybárskej spoločnosti. Používanie elektrického motora ako pohonu pre čln je povolené iba pre Radu rybárskej spoločnosti, kontrolórov a registrovaných brigádnikov rybárskej spoločnosti pri plnení úloh na úseku správy revírov.

6. Rybársky domček v časti Na pláži, v revíry č. 1. je určený pre zabezpečenie podujatí organizovaných rybárskou spoločnosťou, podujatí organizovaných rybárskymi kontrolórmi a na kontrolný odlov rýb poverenými osobami.7. Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa členom rybárskej spoločnosti primárne rozumie aj študent, žiak, a dieťa do 6 rokov.

8. Tento prevádzkový poriadok vstupuje do platnosti a účinnosti od 1. januára 2024.

Rybárska spoločnosť Komjatice

Dolná 12, 941 06 Komjatice

IČO: 37868594
DIČ: 2021707017

www.naryby-komjatice.sk

Vyvážanie návnad a nástrah povolené z brehu a ostrovov najviac do vzdialenosti po vyznačenú červenú čiaru !


ZAKÁZANÉ A POVOLENÉ MONTÁŽE NA LOV DRAVÝCH RÝB A SUMCOV

1. ZAKÁZANÁ MONTÁŽ PRE LOV SUMCOV A DRAVÝCH RÝB

Dva trojháčiky na jednom nadväzci


2. POVOLENÉ MONTÁŽE PRE LOV SUMCOV

Vždy iba na jednom nadväzci !

Trojháčik + jednoháčik, Dvoháčik + jednoháčik, Jednoháčik 2 x zasebou, 1x Trojháčik


3. ZAKÁZANÁ MONTÁŽ PRE LOV DRAVÝCH RÝB, OKREM LOVU SUMCOV

Zakázané použiť akýkoľvek trojháčik alebo dvojháčik na jednom nadväzci pri love dravých rýb (okresm lovu sumca), platí pri love na ťažko a na plávanú ! 

Ak lovíte šťuku a zubáča na plávanú alebo na ťažko so živou, mŕtvou rybkou alebo seletom, môžete použiť iba jeden nadväzec s jedným jednoduchým háčikom s jedným hrotom - je zakázané používať trojháčiky a dvojháčiky, výnimku z tohto zákazu má len cielený lov sumca !

Zakázaný akýkoľvek trojháčik alebo dvojháčik na jednom nadväzci, platí pri love na ťažko a na plávanú


 

 HOSTIA

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

platný pre hostí a LOV RÝB NA

HOSŤOVACIE POVOLENIA V REVÍROCH

rybárskej spoločnosti KOMJATICE

od 01.01.2024

 

Preambula

Rybárska spoločnosť Komjatice (ďalej len „rybárska spoločnosť“) je povinná starať sa o zveľaďovanie revíru č. 1. Štrkovisko Komjatice a v revíru č. 2. Staré štrkovisko Komjatice, ktoré jej boli pridelené rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR ako ostatné vodné plochy v osobitnom režime. Rybárska spoločnosť plní úlohy dané jej stanovami, týmto prevádzkovým poriadkom a vyplývajúce z rozhodnutia Rady Rybárskej spoločnosti Komjatice. V súlade s Čl. 2, ods. 1, písm. c) rybárska spoločnosť umožňuje záujemcom aj hosťovací rybolov podľa osobitných zásad. Výkon rybárskeho práva, denný a viac denný hostia, žiaci s hosťovacím povolením (ďalej len „hostia“ alebo „loviaci hostia“) sa riadia týmto prevádzkovým poriadkom. Súčasťou prevádzkového poriadku je Etický kódex a Manuál kontroly kontrolórov rybárskej spoločnosti zverejnený na webovom sídle rybárskej spoločnosti www.naryby-komjatice.sk.

Čl. I. Ochrana rýb

1. Zakazuje sa:
a) loviť ryby v čase individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb a v čase zákazu lovu rýb, o ktorom rozhodla Rada rybárskej spoločnosti. 
b) privlastňovať si ryby hájené, nedosahujúce najmenšiu a prekračujúce najväčšiu povolenú lovnú mieru a nad povolené množstvo a počet.
c) používať na lov rýb výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strielať ryby, loviť ryby pod ladom, loviť ich na šnúry a podsekávaním udicou, do rúk alebo ôk.
d) používať na lov rýb elektrický prúd (s výnimkou hospodárskeho a kontrolného odlovu), omamné látky, lapadlá, vrše, siete a čereňe s väčšou plochou ako je 1x1 m, a používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb.
e) loviť ryby na miestach kde sa nazhromaždili pri mimoriadnych situáciách. Mimoriadnu situáciu vyhlasuje Rada rybárskej spoločnosti.
f) loviť na viac ako dve udice (prút bez navijaku tzv. bič sa považuje za udicu).
g) pri love na ťažko a plávanú loviť na viac ako jeden nadväzec na jednej udici, tento nadväzec môže byť opatrený iba jednoháčikom. Lov sumca na živú, mŕtvu rybku, selet s minimálnou veľkosťou 25 cm alebo nadáje je povolený na jeden nadväzec a jeden trojháčik. Lov sumca na pelety je povolený iba s jedným jednoháčikom a jedným nadväzcom.
h) lov na trojháčiky, okrem lovu sumca podľa bodu g).

i) hosťom loviť Zubáča veľkoústeho a Šťuku severnú akýmkoľvek spôsobom, a zakazuje sa privlastniť si tieto druhy rýb.

j) hosťom loviť ryby z ostrovov a v časti Žabáreň (časť Revíru č. 1 Štrkovisko Komjatice), a loviť ryby v revíry č. 2. Staré Štrkovisko Komjatice.
k) loviť v čase od zotmenia do rozvidnenia bez osvetlenia miesta nastražených udíc. Svetlo musí byť viditeľné zo všetkých prístupových strán. Svietiace signálky alebo tyčinky (chemické svetlo) sa nepovažujú za osvetlenie miesta nastražených udíc. Riadne rozlíšenie osvetlenia lovného miesta je loviaci povinný zabezpečiť osvetlením miesta nastražených udíc.

l) lov rýb v noci za pomoci svetla (osvetľovanie rýb pod hladinou umelým svetlom, používanie chemického svetla ako nástrahy apod.). Osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov rýb pomocou svetla.

m) označiť lovné miesto inak ako tyčovou bójou.
n) loviť na znečistenom mieste.
o) pustiť späť do vody použitú nástrahovú rybku.
p) čistiť ulovené ryby pri vode a znečisťovať životné prostredie.
r) vyhradzovať si miesto lovu akýmkoľvek spôsobom.

s) opravovať, prepisovať, mazať, obťahovať alebo inak upravovať záznam o privlastnených úlovkoch v povolení na lov rýb, v sumáre a prehľade o úlovkoch.

t) jazdiť s motorovým vozidlom po poľnohospodárskych pozemkoch.

u) lov rýb z plavidiel účelovo vyrobených alebo určených na iné aktivity ako je rybolov. Zákaz lovu platí najmä z plavidiel: windsurfingová doska, paddleboard, standupboard, nafukovacích vakov, plávajúcich dosiek, nafukovacích matracov (nafukovačiek).   

2. Rada rybárskej spoločnosti môže rozhodnúť kedy a na koho sa zákazy v Čl. I. bod 1. nevzťahujú.

Čl. II. Čas ochrany, hájenie a kategórie rýb

1. V čase individuálnej ochrany rýb alebo v čase hájenia nie je povolené ich loviť.

a) Ryby ulovené v čase ich ochrany, hájenia alebo ktoré nedosahujú minimálnu alebo prekračujú najväčšiu povolenú lovnú mieru, je loviaci hosť povinný s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť do vody, a to i vtedy ak sú akokoľvek poranené. Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia a poškodenia, loviaci je povinný prestrihnúť vlasec alebo lanko a rybu pustiť do vody i s háčikom.

b) Dobu hájenia rýb určuje Rada rybárskej spoločnosti.

2. Pre zabezpečenie činnosti výkonu rybárskeho práva  spoločnosti sa v tomto prevádzkovom poriadku pre hostí určujú tri kategórie rýb:

Kategória  1: hospodársky cenené ryby, kde patrí Kapor rybničný,

Kategória 2: ostatné ryby, medzi ktoré patria: Amur biely, Tolstolobik biely, Sumec západný, Belička európska, Červenica ostrobruchá, Karas striebristý, Ostriež zelenkavý, Pleskáč vysoký, Pstruh dúhový, Lieň sliznatý, Plotica červenooká, Slnečnica pestrá, Úhor európsky, Jalec hlavatý, Jalec maloústy. 

Kategória  3: dravé ryby so zákazom lovu a ich privlastnenia: Šťuka severná, Zubáč veľkoústy.

3. Pstruh dúhový je od 1. januára do ďalšieho napustenia v jesenných mesiacoch príslušného kalendárneho roka pri privlastnení mimo časti revíru č. 1. Žabáreň hodnotený ako ostatná ryba. V období od jeho napustenia v jesenných mesiacoch príslušného kalendárneho roka do konca roka si hosť pri náhodnom ulovení mimo časť Žabáreň môže ponechať najviac 1 kus pstruha za 24 h., ktorý zapíše do povolenia na lov rýb ešte pred ďalším nahodením udice. Hosť môže pokračovať v love rýb do splnenia podmienok pre skončenie lovu podľa Čl. IV. tohto prevádzkového poriadku. 

4. Celoročne sú v revíroch rybárskej spoločnosti chránené živočíchy: Ropucha zelená, Ropucha bradavičnatá, Rosnička zelená, Skokan zelený, Skokan hnedý.

Čl. III. Denný čas lovu rýb a ich lovné miery

 

1.  Celoročne sa ryby v revíroch rybárskej spoločnosti lovia NON-STOP.

2. Hosť rybárskej spoločnosti si môže privlastniť iba ryby, ktoré dosahujú minimálnu a neprekračujú najväčšiu povolenú lovnú mieru uvedenú v tejto tabuľke:

DRUH RYBY NAJMENŠIA POVOLENÁ LOVNÁ MIERA NAJVÄČŠIA POVOLENÁ LOVNÁ MIERA POVOLENÉ MAXIMÁLNE PRIVLASTNIŤ V JEDNOM DNI

Amur biely
60 cm 100 cm 2,5 kg
Kapor rybničný 40 cm 65 cm 1 ks
Lieň sliznatý 25 cm 40 cm CHYŤ A PUSŤ
Tolstolobik biely 50 cm - 2,5 kg
Úhor európsky 50 cm - 2,5 kg
Jeseter veľký - - CHYŤ A PUSŤ
       

Sumec západný

-

150 cm

2,5 kg

 

3. Jeseter veľký sa loví výhradne spôsobom CHYŤ A PUSŤ, a nie je povolené si ho privlastniť !

Čl. IV. Množstvo a počet privlastnených úlovkov a ich evidencia

1. Loviaci hosť si môže privlastniť:

a) najviac 1 (jeden) kus hospodársky cenenej ryby (kapra) za jeden deň (platí pre denné povolenia), ale najviac 4 ks hospodársky cenenej ryby (kapra) za jeden týždeň (platí pre týždenné povolenia na lov rýb),

b) lov na denné hosťovacie povolenie sa končí privlastnením si 1 (jedného) kusu hospodársky cenenej ryby (kapra), lov na týždenné hosťovacie povolenie sa končí privlastnením si 4 (štyroch) kusov hospodársky cenených rýb (kaprov).

2. Množstvo (váha) ostatných druhov rýb, ktoré si je možné privlastniť v jednom dni je pre loviacich hostí spoločnosti maximálne 2,5 kg. Uvedené množstvo si môže hosť privlastniť iba v čase do ulovenia a privlastnenia si jednej hospodársky cenenej ryby. Ak si privlastní ostatnú rybu nad 2,5 kg denný lov končí privlastnením si tohto množstva ostatnej ryby.

3. Privlastnením si povoleného množstva alebo počtu uvedených druhov rýb na príslušné povolenie sa denný lov vždy končí vytiahnutím údíc z vody a odchodom z lovného miesta.

4. Privlastnené hospodársky cenené ryby zapisuje loviaci do Záznamu povolenia na lov rýb, v ktorom uvedie hodinu, dátum, číslo revíru, druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Privlastnenie Kapra rybničného, Amura bieleho a Sumca západného zapisuje loviaci do prehľadu o úlovkoch (povolenia na lov rýb) ihneď po ulovení a privlastnení. Ostatné ryby z kategórie 2. okrem Amura bieleho a Sumca západného podľa Čl. 2. písmeno b) tohto prevádzkového poriadku loviaci zapisuje po prerušení alebo skončení lovu.

6. Nezapísanie privlastnenej si ryby sa považuje za privlastnenie si ryby bez povolenia na lov rýb.

Čl. V. Žiaci vo veku od 6 do 15 rokov s hosťujúcim povolením na lov rýb

1. Žiaci vo veku od 6 do 15 rokov môžu loviť ryby s platným hosťujúcim povolením na lov rýb vydaným rybárskou spoločnosťou iba s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku a vždy v sprievode plnoletej osoby znalej prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti.

2. Loviaci žiak si na hosťovacie povolenie môže v jednom dni privlastniť najviac 3 kg rýb. V tomto privlastnenom úlovku môžu byť ostatné ryby z kategórie 2. a 1 (jeden) kus hospodársky cenenej ryby (kapra). Po privlastnení si akéhokoľvek druhu ryby nad 3 kg alebo po privlastnení si 1 (jedného) kusu hospodársky cennej ryby (kapra) sa denný lov žiaka končí, pričom predtým ulovené ostatné ryby z kategórie 2. si môže žiak ponechať.

3. Deti do 6 rokov môžu v mesiacoch jún, júl a august loviť bez povolenia na lov rýb na 1 prút, iba bič bez navijaka, v sprievode plnoletej osoby znalej prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti. Privlastniť si môžu iba ostatné ryby z kategórie 2. (červenica, belica, slnečnica apod.) do maximálnej váhy 1 kg všetkých ulovených rýb spolu.

Čl. VI. Dodržiavanie vzdialenosti pri love rýb, vyvážaní a zanášaní návnad a nástrah,

súčasti povinnej výbavy

1. Pri love sú loviaci hostia povinní dodržiavať medzi sebou vzdialenosť min. 3 m, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

2. Pri vyvážaní, nahadzovaní a kŕmení je loviaci rybár povinný dodržiavať maximálnu vzdialenosť povolenú pre vyvážanie, nahadzovanie a kŕmenie, ktorá je vyznačená na informačnej tabuly v revíry č. 1. na mape revíru červenou čiarou.

3. Povinná výbava loviaceho hosťa rybárskej spoločnosti sa skladá z týchto súčastí:

a) dezinfekčný prostriedok na ošetrenie povrchových rán ulovených rýb,
b) mierka na zistenie dĺžky ulovenej ryby,
c) uvoľňovač háčikov (tzv. peán alebo iné),
d) sieťka s kruhmi na prechovávanie úlovkov alebo iné štandardné zariadenie (šetrný sak na ryby apod.)
e) podberák dĺžkou ramena alebo jeho priemeru min. 60 cm,

f) komerčne predávaná váha umožňujúca šetrné váženie rýb,

g) komerčne predávaná rybárska vanička alebo kolíska na odháčkovanie ulovenej ryby z nenasiakavého materiálu, s výškou bočníc min. 20 cm, s vnútorným rozmerom najmenej 100 x 50 cm. Výplň vaničky musí byť polstrovaná molitanom, pružnou penou alebo nafukovacia, s minimálnou hrúbkou bočníc a spodného matraca 3 cm.

4. Pred uložením ulovenej ryby je loviaci hosť povinný kolísku, vaničku alebo podložku vždy navlhčiť vodou !

5. Výnimku z povinnosti mať a používať pri love rýb povinnú výbavu máju deti do 6 rokov, ktoré lovia ryby podľa Čl. V. ods. 3. tohto Prevádzkového poriadku.

6. Súčasti povinnej výbavy je loviaci hosť povinný mať pripravené pred zahájením lovu rýb (pred nahodením udice), počas trvania lovu rýb, a je povinný ich  pri manipulácii s ulovenou rybou primerane použiť vždy tak, aby v maximálnej možnej miere zabránil poraneniu ulovenej ryby.

Čl. VII. Lov rýb

1. Loviť a privlastňovať si ryby môžu len hostia, ktorý sú držiteľmi platného povolenia na lov rýb vydaného Rybárskou spoločnosťou Komjatice.

2. Povolenie na lov rýb je neprenosné na inú osobu a je majetkom rybárskej spoločnosti.
3. Pri love rýb musí mať loviaci hosť udice vždy na dohľad.
4. Pri love z člna nie je povolené mať nahodené iné udice ako tie, ktoré má loviaci rybár v člne.
5. Používanie sonaru počas lovu rýb je povolené.

6. Vyvážanie nástrah pomocou rybárskeho člna alebo zavážacej elektrickej loďky je povolené. Pri vyvážaní nástrah, kŕmení a vábení sumca vábničkou je loviaci hosť povinný zachovávať maximálnu ohľaduplnosť voči všetkým rybárom.

7. Zmeny alebo aktuálne obmedzenia v revíry upravujú rozhodnutia Rady rybárskej spoločnosti uvedené na informatívnych tabuliach, ktoré majú prednosť pred znením prevádzkového poriadku.

8. S udicou opatrenou s háčikom môže manipulovať (nahadzovať, vyťahovať, zasekávať apod.) len hosť rybárskej spoločnosti, ktorý je držiteľom platného povolenia na lov rýb.

Čl. VIII. Povinnosti loviacich hostí

1. Loviaci hosť sa rybárskym kontrolórom spoločnosti preukazuje platným povolením na lov rýb, ktorého súčasť tvorí prehľad o úlovkoch. Loviaci hosť je povinný mať uvedený doklad počas lovu rýb pri sebe.

2. Hosť rybárskej spoločnosti je povinný odniesť so sebou všetky odpadky z miesta lovu a odpad spracovať alebo uložiť v súlade so zákonom o odpadoch mimo revírov rybárskej spoločnosti.

3. Hosť rybárskej spoločnosti je povinný po skončení lovu bez zbytočného odkladu odovzdať povolenie na lov rýb s vyplneným prehľadom o úlovkoch v mieste kde si povolenie zakúpil alebo do schránky v revíry

č. 1. v Rybárskom domčeku alebo v Rybárskej maringotke v prednej časti štrkoviska.

Čl. IX. Kontrolóri rybárskej spoločnosti

1. Kontrolu loviacich hostí v revíry vykonávajú rybárski kontrolóri.

2. Výkon kontroly na lovnom mieste a v priestoroch rybárskeho revíru vykonávajú rybárski kontrolóri podľa Manuálu kontroly rybárskych kontrolórov. Pred výkonom kontroly je kontrolór povinný mať na viditeľnom mieste odznak rybárskeho kontrolóra a na vyžiadanie predložiť preukaz kontrolóra rybárskej spoločnosti. Výkon kontroly začína pozdravom a oznámením: „Rybárska kontrola, predložte Vaše doklady na lov rýb“. Predložené doklady, členský preukaz, povolenie na lov rýb zadržiava kontrolór počas celého výkonu kontroly u seba. Kontrolór dôkladne overí pravosť dokladov a oprávnenie loviaceho loviť ryby v revíroch spoločnosti. Kontrolór overí oprávnenie a správnosť spôsobu lovu rýb, najmä overením nástrahy, počtu udíc a ich umiestnením. Za účelom vykonania dôslednej kontroly nahodenej udice môže požiadať kontrolovaného o vytiahnutie udice a nástrahy z vody. Kontrolór vždy overí povinnú výbavu loviaceho rybára. Kontrolór si vyžiada od loviaceho informácie o ulovených rybách a porovná ich so zápisom v dokladoch. Súčasne overí prítomnosť ulovených rýb v prechovávacom zariadení. V prípade nezrovnalostí so zápisom hodnôt, ulovené ryby premeria. Ak loviaci uvedie, že si neprivlastnil žiadne ryby, túto skutočnosť overí kontrolór fyzickým prehliadnutím miesta lovu, rybárskeho príslušenstva a v prípade podozrenia (po súhlase loviaceho) aj prehliadkou motorového vozidla (karavan a iné) loviaceho rybára. Držiteľ povolenia/rybár je povinný strpieť pokyny kontrolóra. V prípade závažného porušenia Prevádzkového poriadku kontrolór ukončí výkon kontroly zápisom do povolenia na lov rýb, kde uvedie do riadku: dátum, číslo preukazu kontrolóra, zápis: „kontrola – zadržanie povolenia“ a podpis. Pri zadržaní povolenia kontrolór o jeho zadržaní stručne informuje loviaceho rybára a uvedie dôvod zadržania. O zadržaní povolenia následne vyhotoví na predpísanom tlačive zápis o okolnostiach pri ktorom bolo povolenie na lov rýb zadržané. Na záver vyzve loviaceho na podpis tlačiva, ktorým loviaci potvrdzuje, že sa oboznámil s dôvodom zadržania povolenia na lov rýb. Kontrolór ukončí výkon kontroly bez zistenia porušenia Prevádzkového poriadku zápisom do povolenia na lov rýb, kde uvedie do riadku: dátum, číslo preukazu kontrolóra, zápis: „kontrola bez závad“ a podpis. Oznámením: „Rybárska kontrola skončená “ a pozdravom opúšťa miesto kontroly.

3. Držiteľ povolenia na lov rýb je povinný pri love rýb na výzvu rybárskeho kontrolóra  predložiť a preukázať najmä:
a) platné povolenie na lov rýb vydané rybárskou spoločnosťou,
b) občiansky preukaz alebo iný doklad preukazujúci totožnosť,

c) pripravenú povinnú výbavu loviaceho rybára.

4. Rybársky kontrolór môže v priebehu kontroly ulovených rýb úlovok premerať a zvážiť. Priebeh kontroly dokumentovať aj vhodným zariadením na záznam zvuku či obrazu.

5. Na požiadanie rybárskeho kontrolóra je kontrolovaný hosť povinný sprístupniť ku kontrole zameranej na privlastnenie si úlovkov všetky predmety, v ktorých by ulovené ryby mohli byť uložené (stany, vedrá, sieťky, atď.) Kontrolovaný je súčasne povinný riadiť sa pokynmi a príkazmi rybárskeho kontrolóra a strpieť všetky jeho úkony.

6. Vzor záznamu o kontrole schváli na návrh disciplinárnej komisie Rada rybárskej spoločnosti.

Čl. X. Používanie rybárskych člnov a vyvážacích lodiek

1. Rybárske člny sú plavidlá na prepravu osôb a môžu sa používať tak, aby nebránili výkonu rybárskeho práva na vode a pri kotvení. Je zakázané v revíroch rybárskej spoločnosti používať motorové člny a skútre na prepravu osôb poháňané ropnými produktmi, chemicky alebo elektricky (batérie a akumulátory). Na pohon člna je povolené používať iba vlastnú silu - veslá. Hostia si môžu priviesť a používať vlastné rybárske člny dovezené na krátkodobé používanie (nafukovacie, laminátové apod.), tieto člny nepodliehajú registrácii a nie sú spoplatnené. 

2. Používanie vyvážacích lodiek s diaľkovým ovládaním na vyvážanie nástrah a návnad s elektrickým pohonom je povolené a nevyžaduje žiadnu registráciu. Pri zavážaní nástrah a návnad vyvážacou loďkou s diaľkovým ovládaním je loviaci rybár povinný dodržiavať maximálnu vzdialenosť povolenú pre vyvážanie, nahadzovanie a kŕmenie, ktorá je vyznačená na mape revíru č. 1. červenou čiarou.

Čl. XI. Udržiavanie poriadku a zákaz vjazdu

s karavanom alebo obytným prívesom pre hostí

1. Rybárska spoločnosť Komjatice má rybársky revír č. 1. a 2. v prenájme od obce Komjatice, kde sa v zmluve o prenájme zaviazala udržiavať v revíroch poriadok a čistotu. Z uvedeného dôvodu sa zakazuje:
a) klásť otvorené ohne v areáli štrkoviska a na všetkých ostrovoch,

b) stanovať, bivakovať, budovať prístrešky na všetkých ostrovoch,

c) nechávať odpad na mieste lovu a v areáli revírov rybárskej spoločnosti, chytať na znečistenom mieste,

každý hosť je povinný odniesť so sebou všetky odpadky z miesta lovu a odpad spracovať alebo uložiť v súlade so zákonom o odpadoch mimo revírov rybárskej spoločnosti !

d) hosťom vjazd karavanom, autokaravanom, obytným automobilom a automobilom upraveným na bývanie do revírov rybárskej spoločnosti.

2. Stanovať alebo bivakovať môže loviaci hosť len s vydaným platným povolením na lov rýb a iba v obvode štrkoviska (na brehu).

3. Loviaci hosť môže pre prípravu jedál použiť v areáli štrkoviska gril s kovovým ohniskom umiestneným nad zemou a to tak, aby založený oheň nepoškodil okolitú zeleň.

Čl. XII. Ostatné náležitosti

1. Každý hosť rybárskej spoločnosti je povinný riadiť sa § 33 ods. 1 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, stanovami rybárskej spoločnosti a týmto prevádzkovým poriadkom.

2. Vyhradiť lovné miesto môže iba Rada rybárskej spoločnosti. Používanie elektrického motora ako pohonu pre čln je povolené iba pre Radu rybárskej spoločnosti a kontrolórov rybárskej spoločnosti pri plnení úloh na úseku správy revírov.

3. Zakúpením Hosťovacieho povolenia na lov rýb v revíroch Rybárskej spoločnosti Komjatice sa kupujúci stáva členom rybárskej spoločnosti s denným časovým obmedzením.

4. Tento prevádzkový poriadok vstupuje do platnosti a účinnosti od 1. januára 2024.

Rybárska spoločnosť Komjatice

Dolná 12, 941 06 Komjatice

IČO: 37868594
DIČ: 2021707017

www.naryby-komjatice.sk

Vyvážanie návnad a nástrah povolené z brehu a ostrovov najviac do vzdialenosti po vyznačenú červenú čiaru !!!

1. ZAKÁZANÁ MONTÁŽ PRE LOV SUMCOV

Dva trojháčiky na jednom nadväzci

2. POVOLENÉ MONTÁŽE PRE LOV SUMCOV

Vždy iba na jednom nadväzci !

Trojháčik + jednoháčik, Dvoháčik + jednoháčik, Jednoháčik 2 x zasebou, 1x Trojháčik