Kontrolóri Rybárskej spoločnosti

Kontrolóri Rybárskej spoločnosti Komjatice kontrolujú výkon rybárskeho práva a dodržiavanie povinností loviacich rybárov v revíroch spoločnosti. Pri výkone kontroly spolupracujú s obecnou a štátnou políciou.


Lepšia výstroj pre Kontrolórov rybárskej spoločnosti

V roku 2020 si Rybárska spoločnosť Komjatice dala za cieľ zvýšiť efektivitu kontrol dodržiavania prevádzkového poriadku u loviacich rybárov a z tohto dôvodu zakúpila pre potreby kontrol tri prístroje umožňujúce nočné videnie. Kontrola loviacich rybárov počas zotmenia tak bude prebiehať aj za pomoci týchto prístrojov.  


Rybárska spoločnosť Komjatice

MANUÁL KONTROLY

KONTROLÓROV RYBÁRSKEJ SPOLOČNOSTI KOMJATICE

Preambula

Kontrolóri Rybárskej spoločnosti Komjatice (ďalej len „rybárska spoločnosť“) vedomí si práv a povinností, ktoré im prináležia z výkonu funkcie rybárskeho kontrolóra, sa týmto dokumentom zaväzujú dodržiavať pravidlá kontroly lovu rýb členmi a hosťami rybárskej spoločnosti.

Cieľom manuálu kontroly je:

a) zjednotiť postupy a pravidlá uplatňovania kontroly dodržiavania Stanov a Prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti u členov a hostí loviacich v revíroch rybárskej spoločnosti,

b) transparentnosť procesu výkonu kontroly pre kontrolóra a kontrolovaného.

Postupy a pravidlá uplatňovania kontroly dodržiavania Prevádzkového poriadku pre členov a hostí:

a) postupy a pravidlá kontroly sa uplatňujú s prihliadnutím na status loviaceho, ktorý je daný preukázaním sa: členským preukazom a povolením na lov rýb, pri ktorom sa uplatňujú pravidlá Prevádzkového poriadku pre členov, krátkodobých členov a žiakov združených v krúžku Mladých rybárov pri rybárskej spoločnosti, hosťovacím povolením na lov rýb, pri ktorom sa uplatňujú pravidlá Prevádzkového poriadku platného pre hostí a lov rýb na hosťovacie povolenia v revíroch rybárskej spoločnosti,

b) porušenie pravidiel rybárskej etiky sa uplatňuje bez rozdielu na status loviaceho.

Výkon kontroly loviaceho rybára:

a) Rybársky kontrolór pri príchode na miesto lovu postupuje s prihliadnutím na okolnosti podľa týchto krokov:

Pred výkonom kontroly je kontrolór povinný mať na viditeľnom mieste odznak rybárskeho kontrolóra a na vyžiadanie predložiť preukaz kontrolóra rybárskej spoločnosti.

Výkon kontroly začína pozdravom a oznámením: „Rybárska kontrola, predložte Vaše doklady na lov rýb“.

Predložené doklady, členský alebo žiacky preukaz, povolenie na lov rýb alebo hosťovacie povolenie na lov rýb (ďalej len „doklady“) zadržiava kontrolór počas celého výkonu kontroly u seba.

Kontrolór dôkladne overí pravosť dokladov a oprávnenie loviaceho loviť ryby v revíroch spoločnosti.

Kontrolór overí oprávnenie a správnosť spôsobu lovu rýb, najmä overením nástrahy, počtu udíc a ich umiestnením. Za účelom vykonania dôslednej kontroly nahodenej udice môže požiadať kontrolovaného o vytiahnutie udice a nástrahy z vody.

Kontrolór vždy overí povinnú výbavu loviaceho rybára.

Kontrolór si vyžiada od loviaceho informácie o ulovených rybách a porovná ich so zápisom v dokladoch. Súčasne overí prítomnosť ulovených rýb v prechovávacom zariadení. V prípade nezrovnalostí so zápisom hodnôt, ulovené ryby premeria. Ak loviaci uvedie, že si neprivlastnil žiadne ryby, túto skutočnosť overí kontrolór fyzickým prehliadnutím miesta lovu, rybárskeho príslušenstva a v prípade podozrenia (po súhlase loviaceho) aj prehliadkou motorového vozidla (karavan a iné) loviaceho rybára. Držiteľ povolenia/rybár je povinný strpieť pokyny kontrolóra.

V prípade závažného porušenia Prevádzkového poriadku kontrolór ukončí výkon kontroly zápisom do povolenia na lov rýb, kde uvedie do riadku: dátum, číslo preukazu kontrolóra, zápis: „kontrola – zadržanie povolenia “ a podpis. Pri zadržaní povolenia kontrolór o jeho zadržaní stručne informuje loviaceho rybára a uvedie dôvod zadržania. O zadržaní povolenia následne vyhotoví na predpísanom tlačive zápis o okolnostiach pri ktorom bolo povolenie na lov rýb zadržané. Na záver vyzve loviaceho na podpis tlačiva, ktorým loviaci potvrdzuje, že sa oboznámil s dôvodom zadržania povolenia na lov rýb.  

Kontrolór ukončí výkon kontroly bez zistenia porušenia Prevádzkového poriadku zápisom do povolenia na lov rýb, kde uvedie do riadku: dátum, číslo preukazu kontrolóra, zápis: „kontrola bez závad“ a podpis.

Oznámením: „Rybárska kontrola skončená “ a pozdravom opúšťa miesto kontroly.

Odovzdávanie a uchovávanie zadržaných povolení na lov rýb:

a) pri zadržaní povolenia je rybársky kontrolór povinný povolenie odovzdať bez zbytočného odkladu:

- predsedovi disciplinárnej komisie, (prednostne),

- po oznámení predsedovi disciplinárnej komisie do uzamknutej schránky komisie 

  v sídle rybárskej spoločnosti (druhé miesto v poradí),

- členovi Disciplinárnej komisie (tretie miesto v poradí).

b) zadržané povolenia na lov rýb sú až do určenia termínu disciplinárneho konania v úschove disciplinárnej komisie rybárskej spoločnosti.

Záverečné ustanovenia

Kontrolóri rybárskej spoločnosti pri svojom menovaní vyhlasujú, že sa oboznámili so znením Manuálu kontroly Kontrolórov rybárskej spoločnosti a zaväzujú sa tento manuál dôsledne dodržiavať pri výkone kontroly bez výhrad.

Komjatice dňa 8.11.2019

Schválil: Rada rybárskej spoločnosti Komjatice


Rybárska spoločnosť Komjatice

ETICKÝ KÓDEX

KONTROLÓROV RYBÁRSKEJ SPOLOČNOSTI KOMJATICE

Preambula

Kontrolóri Rybárskej spoločnosti Komjatice (ďalej len „rybárska spoločnosť“) vedomí si práv a povinností, ktoré im prináležia z výkonu funkcie rybárskeho kontrolóra, sa týmto dokumentom zaväzujú dodržiavať pravidlá profesionálneho a čestného správania sa k členom a hosťom pri love rýb v revíroch rybárskej spoločnosti.

Cieľom Kontrolórov rybárskej spoločnosti je:

a) chrániť výkon rybárskeho práva v súlade s Prevádzkovým poriadkom rybárskej spoločnosti a Stanovami rybárskej spoločnosti,

b) chrániť majetok rybárskej spoločnosti,

c) presadzovať poriadok a zákonnosť v oblasti lovu rýb,

d) chrániť práva rybárskej spoločnosti a práva loviacich rybárov,

e) chrániť dodržiavanie rybárskej etiky, pod ktorou sa rozumie: súbor pravidiel správania sa všeobecne akceptovaný medzi rybármi. Súčasťou rybárskej etiky je najmä: dôstojné správanie sa k iným rybárom a osobám v revíry, úcta k rybám, živočíchom a prírode, nekonfliktné správanie sa pri love rýb, odmietanie zlého úmyslu a poškodzovania iných, odmietanie obmedzovania svojich práv, tolerancia a dodržiavanie práv iných rybárov apod.,

f) preventívne pôsobiť proti činnosti, ktorá nie je v súlade s Prevádzkovým poriadkom rybárskej spoločnosti, Stanovami rybárskej spoločnosti a Disciplinárnym poriadkom rybárskej spoločnosti,

g) usilovať o trvalú podporu, úctu a dôveru rybárskej verejnosti.

Základnými hodnotami Kontrolórov rybárskej spoločnosti sú:

a) profesionalita a nestrannosť,

b) zodpovednosť, ohľaduplnosť a čestnosť.

Kontrolór rybárskej spoločnosti:

a) preberá osobnú zodpovednosť za plnenie úloh, na ktorých dodržiavanie je menovaný,

b) je oboznámený so všetkými pravidlami, ktorých dodržiavanie uplatňuje pri výkone svojej činnosti, svoje povinnosti vykonáva na odbornej úrovni,

c) pri výkone činnosti aj mimo nej dbá o dôstojnosť svojej osoby a dodržiava všeobecné právne normy a predpisy,

d) nepoškodzuje dobrú povesť rybárskej spoločnosti a jej orgánov, loviacich rybárov alebo kontrolórov falošným vyhlásením alebo úmyselným nečestným správaním,

e) informuje Radu rybárskej spoločnosti, hlavného rybárskeho kontrolóra a jeho zástupcu o pripomienkach rybárskej verejnosti v oblasti podmienok lovu rýb v revíroch rybárskej spoločnosti,

f) je zástancom ochrany prírody a čistého životného prostredia,

g) spolupracuje s ďalšími kontrolórmi rybárskej spoločnosti,

h) je vždy upravený,

i) netoleruje a nekryje podozrenia z porušenia Prevádzkového poriadku a Stanov rybárskej spoločnosti u všetkých členov a hosťov rybárskej spoločnosti bez rozdielu,

j) netoleruje neetické správanie sa a pri porušení etiky prijíma opatrenia alebo konkrétne upozorňuje na jej porušenie zúčastnené osoby,

k) v prípade porušenia Prevádzkového poriadku a Stanov rybárskej spoločnosti vystupuje razantne.

Pri výkone svojej činnosti sú Kontrolóri rybárskej spoločnosti povinní:

a) dodržiavať pri výkone kontroly ustanovenia Prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti a Stanovy rybárskej spoločnosti a pri výkone kontroly aj manuál kontroly rybárskej spoločnosti,

b) správať sa slušne, dôstojne a dôveryhodne,

c) jednať s loviacimi rybármi s porozumením, korektne a slušne, a rešpektovať ich dôstojnosť,

d) uplatňovať spravodlivý prístup ku každej zúčastnenej osobe bez rozdielu,

e) nesprávať sa ku kontrolovaným rybárom hrubo, vulgárne, neprimerane tvrdo, nehumánne alebo ponižujúcim spôsobom,

f) zachovávať mlčanlivosť o informáciách zistených pri výkone činnosti rybárskeho kontrolóra,

g) vyhýbať sa jednaniu, ktoré by mohlo vzbudzovať pochybnosti o jeho čestnosti, nestrannosti a morálnosti,

h) dodržiavať zákaz konzumácie alkoholických nápojov,

i) zúčastňovať sa odborných školení organizovaných rybárskou spoločnosťou.

Záverečné ustanovenia

Kontrolóri rybárskej spoločnosti pri svojom menovaní vyhlasujú, že sa oboznámili so znením Etického kódexu Kontrolórov rybárskej spoločnosti a zaväzujú sa tento kódex dôsledne dodržiavať pri výkone kontroly bez výhrad.

Schválil: Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice

Komjatice dňa 8.11.2019

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist